STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

  Kreditgivare

  Adress

  Telefon (*)

  E-post (*)

  Webbadress (*)

  Luma Finans AB (Lumify), org. nr. 556902-7344

  Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm

  020-11 77 90

  info@lumify.se

  www.lumify.se

 2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

  Typ av kredit

  Kreditlina / kreditkonto.

  Det sammanlagda kreditbeloppet

  Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

  Den lägsta kreditgräns som Kreditgivaren tillhandahåller uppgår till 2 000 kr.

  Den högsta kreditgräns som Kreditgivaren tillhandahåller uppgår till 20 000 kr.

  Villkoren för kreditutnyttjandet

  Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

  Kreditgivaren tillhandahåller det beviljade kreditutrymmet efter att avtal om kredit ingåtts. Kreditutrymmet är då tillgänglig i dess helhet eller i delar.

  Kreditavtalets löptid

  Kreditavtalet gäller tills vidare.

  Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

  Återbetalning av utnyttjad kredit sker månadsvis på avtalad förfallodag och omfattar amortering av kapitalbeloppet, avgifter, ränta och eventuell dröjsmålsränta.

  Kredittagaren har även när som helst möjlighet att lösa krediten i dess helhet.

  Avräkningar sker enligt följande ordning; avgifter, ränta och kapitalbelopp.

  Det totala belopp som du ska betala

  Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.

  Representativa exempel:

  För en utnyttjad kredit om 5 000 kr till 39,5 % nominell ränta (totalt 187,46 kr) med en återbetalningstid på 30 dagar, 695 kr i uppläggningsavgift för upprättande av kreditlimit och 60 kr i aviavgift, blir det totala beloppet som ska betalas 5 942,46 kr.

  För en utnyttjad kredit om 5 000 kr till 39,5 % nominell ränta (totalt 843,57 kr) med en återbetalningstid på 7 månader och 695 kr i uppläggningsavgift för upprättande av kreditlimit, 695 kr i förlängningsavgift samt totala aviavgifter om 420 kr blir det totala beloppet att återbetala 7 653,57 kr.

 3. Kreditkostnader

  Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

  Aktuell räntesats f.n. 39,5 % nominell ränta per år.

  Effektiv ränta

  Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.

  Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

  Representativt exempel:

  Ett utnyttjat kreditbelopp om 5 000 kr till 39,5 % nominell ränta (totalt 843,57 kr) med en återbetalningstid på 7 månader och 695 kr i uppläggningsavgift för upprättande av kreditlimit, 695 kr i förlängningsavgift samt totala aviavgifter om 420 kr ger en effektiv ränta på totalt 109,61 %.

  Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om:

   

  — en försäkring som säkrar krediten, eller

  Nej.

  — någon annan kompletterande tjänst?

  Nej.

  Härtill hörande kostnader

  Uppläggningsavgift för upprättande av kreditlimit:
  2 000-3 999 kr: 495 kr
  4 000-5 999 kr: 695 kr
  6 000-7 999 kr: 895 kr
  8 000-9 999 kr: 1 095 kr
  10 000-11 999 kr: 1 295 kr
  12 000-13 999 kr: 1 495 kr
  14 000-15 999 kr: 1 695 kr
  16 000-20 000 kr: 1 895 kr

  Administrativ avgift för uttag:
  1 000 kr: 195 kr
  1 001-3 000 kr: 395 kr
  3 001-5 999 kr: 595 kr
  6 000-19 999 kr: 795 kr

  Förlängningsavgift på ett lån (där avgiften bestäms utifrån det ursprungliga lånebeloppet):
  2 000-3 999 kr: 495 kr
  4 000-5 999 kr: 695 kr
  6 000-7 999 kr: 895 kr
  8 000-9 999 kr: 1 095 kr
  10 000-11 999 kr: 1 295 kr
  12 000-13 999 kr: 1 495 kr
  14 000-15 999 kr: 1 695 kr
  16 000-20 000 kr: 1 895 kr

  Aviseringsavgift: 60 kr.

  Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att registrera både betalningstransaktioner och kreditutnytt­janden

  Ja.

  Andra kostnader i samband med kreditavtalet

  Nej.

  Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

  Kreditgivaren äger rätt att när som helst ändra en avgift, exempelvis för tilläggstjänster, om inte annat följer av lag eller föreskrift. Kreditgivaren har rätt att ändra avgifter för krediten till Kredittagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka. Ändrade avgifter meddelas Kredittagaren innan de börjar gälla.

  Skyldighet att betala notariatsavgifter

  Nej.

  Kostnader i samband med försenade betalningar

  Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

  Kreditgivaren har rätt att debitera dröjsmålsränta om 39,5 % per år på det belopp som ska betalas, till dess att full betalning sker.

  Påminnelseavgift om 60 kr per skickad påminnelse.

  Inkassokostnad om 180 kr.

 4. Andra viktiga rättsliga aspekter

  Ångerrätt

  Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

  Ja (se punkt 5b nedan).

  Förtidsåterbetalning

  Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

  Kredittagaren har när som helst rätt att återbetala hela eller en del av krediten. Kredittagaren är skyldig att återbetala upplupen ränta och kostnader för krediten fram till det datum återbetalning har mottagits.

  Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtids­återbetalning

  Nej.

  Sökning i en databas

  Om en kreditansökan nekas på grund av en sökning i en extern databas har Kredittagaren rätt att omedelbart och kostnadsfritt erhålla meddelande om sökresultatet. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information förbjuds av gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

  Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

  Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till det Individuella kreditavtalet. Denna bestämmelse gäller inte om Kreditgivaren inte ämnar ingå ett kreditavtal med Kredittagaren.

  Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts

  Ej tillämpbart.

 5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

  a)      Beträffande kreditgivaren

   

  Kreditgivarens företrädare i Sverige

  Adress

  Telefon (*)

  E-post (*)

  Webbadress (*)

  Luma Finans AB (Lumify), org. nr. 556902-7344

  Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm

  020-11 77 90

  info@lumify.se

  www.lumify.se

  Registrering

  Kreditgivaren Luma Finans AB är registrerade hos Bolagsverket med organisationsnummer 556902-7344 samt hos Finansinspektionen med institutnummer 44057.

  Den berörda tillsynsmyndigheten

  Luma Finans AB står under tillsyn av Finansinspektionen.

  Finansinspektionen
  Box 7821
  103 97 Stockholm
  www.fi.se

  Konsumentverket utövar tillsyn över Luma Finans AB rörande villkoren för kreditgivning.

  Konsumentverket/KO
  Box 48
  651 02 Karlstad
  www.konsumentverket.se

  b)      Beträffande kreditavtalet

   

  Utnyttjande av ångerrätten

  Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. Kredittagaren kan utnyttja sin rätt att ångra avtalet genom att skicka ett skriftligt meddelande till Luma Finans AB, Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm eller till info@lumify.se angående detta. I det fall Kredittagaren ångrar krediten inom 14 dagar ska Kredittagaren snarast återföra utbetalade medel. Kredittagaren betalar upplupen ränta för det antal dagar som Kredittagaren haft krediten. Ränta utgår på ångrad kredit till den dag återbetalning är Kreditgivaren tillhanda. Kredittagaren skall kontakta Kreditgivaren vid åberopande av ångerrätten.

  Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks

  Ej tillämpbart.

  Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/ eller behörig domstol

  Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid domstol skall sådan talan väckas vid svensk domstol.

  Språkordning

  Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med kundens samtycke har Kreditgivaren för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.

  c)       Beträffande prövning

   

  Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol

  I händelsen av klagomål ska Kredittagaren kontakta Kreditgivaren via telefon eller e-post till Kreditgivaren kundtjänstavdelning. Kredittagaren kan även skriftligen begära att ärendet granskas av klagomålsansvarig hos Kreditgivaren.

  Kredittagaren kan även kontakta ARN:

  Allmänna reklamationsnämnden
  Box 174
  101 23 Stockholm
  Telefon: 08-508 860 00
  www.arn.se.