STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

  1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

    Kreditgivare

    Adress

    Telefon (*)

    E-post (*)

    Webbadress (*)

    Luma Finans AB (Lumify), org. nr. 556902-7344

    Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm

    08 12 11 11 12

    info@lumify.se

    www.lumify.se

  2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

    Typ av kredit

    Högkostnadskredit utan säkerhet.

    Det sammanlagda kreditbeloppet

    Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

    Lån mellan 2 000 och 70 000 kr.

    Villkoren för kreditutnyttjandet

    Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

    Låneavtalet ska vara i kraft och dess villkor uppfyllda.

    Kreditavtalets löptid

    Löptiden baseras på kreditbeloppet.

    Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

    Återbetalning sker på avtalade förfallodagar genom att låntagaren erlägger betalning för Lägst att betala.

    Lägst att betala inkluderar utöver Lägst att betala-beloppet även amortering av kapitalbeloppet/n, avgifter, ränta och eventuell dröjsmålsränta. Amorteringen beräknas på kapitalfordrans storlek vid tillfälle för avtalets ingående och vid utökning av lånet, på det utökade beloppet för sig.

    Avräkningar sker enligt följande ordning; påminnelseavgift, inkassokostnad, aviseringsavgift, Lägst att betala, dröjsmålsränta, ränta sedan kapital inklusive de kapitaliserade avgifterna.

    Det totala belopp som du ska betala

    Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.

    Representativt exempel:

    För ett utnyttjat lån om 9 500 kr till 42,50 % ränta (totalt 2 177,34 kr) med en återbetalningstid på 10 månader, 1 155 kr i uppläggningsavgift, 1 087 kr i Lägst att betala-belopp och 600 kr i aviavgift, blir det totala beloppet som ska betalas 14 519,34 kr.

  3. Kreditkostnader

    Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

    42,50 % ränta per år.

    Effektiv ränta

    Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.

    Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

    Representativt exempel:

    Ett nyttjat lån om 9 500 kr till 42,50 % ränta (totalt 2 177,34 kr) med en återbetalningstid på 10 månader, 1 155 kr i uppläggningsavgift, 1 087 kr i Lägst att betala-belopp och 600 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 190,41 %.

    Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om:

     

    — en försäkring som säkrar krediten, eller

    Nej.

    — någon annan kompletterande tjänst?

    Nej.

    Härtill hörande kostnader

    Uppläggningsavgift:
    0-3 999 kr: 515 kr
    4 000-5 999 kr: 730 kr
    6 000-7 999 kr: 950 kr
    8 000-9 999 kr: 1 155 kr
    10 000-11 999 kr: 1 370 kr
    12 000-13 999 kr: 1 580 kr
    14 000-15 999 kr: 1 780 kr
    16 000-17 999 kr: 2 005 kr
    18 000-19 999 kr: 2 110 kr
    20 000-21 999 kr: 2 435 kr
    22 000-23 999 kr: 2 645 kr
    24 000-25 999 kr: 2 860 kr
    26 000-27 999 kr: 3 070 kr
    28 000-29 999 kr: 3 285 kr
    30 000-31 999kr: 3 495 kr
    32 000-33 999kr: 3 705 kr
    34 000-35 999kr: 3 920 kr
    36 000-37 999kr: 4 130 kr
    38 000-39 999kr: 4 345 kr
    40 000-41 999kr: 4 555 kr
    42 000-43 999kr: 4 765 kr
    44 000-45 999kr: 4 980 kr
    46 000-47 999kr: 5 190 kr
    48 000-70 000kr: 5 405 kr

    Lägst att betala-belopp på ett lån (där avgiften bestäms utifrån det totala lånebeloppet):
    0-3 999 kr: 485 kr
    4 000-5 999 kr: 685 kr
    6 000-7 999 kr: 893 kr
    8 000-9 999 kr: 1 087 kr
    10 000-11 999 kr: 1 289 kr
    12 000-13 999 kr: 1 486 kr
    14 000-15 999 kr: 1 678 kr
    16 000-17 999 kr: 1 888 kr
    18 000-19 999 kr: 1 988 kr
    20 000-21 999 kr: 2 295 kr
    22 000-23 999 kr: 2 495 kr
    24 000-25 999 kr: 2 695 kr
    26 000-27 999 kr: 2 895 kr
    28 000-29 999 kr: 3 095 kr
    30 000-31 999kr: 3 295 kr
    32 000-33 999kr: 3 495 kr
    34 000-35 999kr: 3 695 kr
    36 000-37 999kr: 3 895 kr
    38 000-39 999kr: 4 095 kr
    40 000-41 999kr: 4 295 kr
    42 000-43 999kr: 4 495 kr
    44 000-45 999kr: 4 695 kr
    46 000-47 999kr: 4 895 kr
    48 000-70 000kr: 5 095 kr

    Aviseringsavgift: 60 kr.

    Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att registrera både betalningstransaktioner och kreditutnytt­janden

    Nej.

    Andra kostnader i samband med kreditavtalet

    Nej.

    Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

    Långivaren har rätt att ändra ränta och avgifter för lånet till Låntagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av de kostnader som avgifterna är avsedda att täcka. Ändrade avgifter meddelas Låntagaren 30 dagar innan de börjar gälla.

    Räntesatsen får ändras i den utsträckning som det motiveras av:

    • kreditpolitiska beslut,
    • ändrade upplåningskostnader för långivaren, elle
    • andra kostnadsförändringar som långivaren inte skäligen kunde förutse när lånet lämnades.

    Räntesatsen får ändras med omedelbar verkan om någon av ovanstående förutsättningar inträffar.

    Långivaren är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till Låntagarens förmån.

    Långivaren lämnar meddelande om ändrad räntesats 30 dagar innan ändringen antingen via e-post, SMS eller på Låntagarens profil.

    Skyldighet att betala notariatsavgifter

    Nej.

    Kostnader i samband med försenade betalningar

    Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

    Långivaren har rätt att debitera dröjsmålsränta om 42,50 % per år på det försenade beloppet till dess att full betalning sker eller kostnadstaket nås.

    Påminnelseavgift om 60 kr per skickad påminnelse.

    Inkassokostnad om 180 kr.

    Rättsliga åtgärder kan komma att vidtas, vilket kan medföra ytterligare kostnader.

  4. Andra viktiga rättsliga aspekter

    Ångerrätt

    Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

    Ja (se punkt 5b nedan).

    Förtidsåterbetalning

    Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

    Låntagaren har rätt att, när som helst, återbetala hela eller del av lånet. Låntagaren är skyldig att återbetala upplupen ränta och kostnader för lånet fram till det datum återbetalning har mottagits.

    Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtids­återbetalning

    Nej.

    Sökning i en databas

    Om en låneansökan nekas på grund av en sökning i en extern databas har Låntagaren rätt att omedelbart och kostnadsfritt erhålla meddelande om sökresultatet. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information förbjuds av gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

    Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

    Låntagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till det Individuella låneavtalet. Denna bestämmelse gäller inte om Långivaren inte ämnar ingå ett kreditavtal med Låntagaren.

    Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts

    Ej tillämpbart.

  5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

    a)      Beträffande kreditgivaren

     

    Kreditgivarens företrädare i Sverige

    Adress

    Telefon (*)

    E-post (*)

    Webbadress (*)

    Luma Finans AB (Lumify), org. nr. 556902-7344

    Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm

    08 12 11 11 12

    info@lumify.se

    www.lumify.se

    Registrering

    Kreditgivaren Luma Finans AB är registrerade hos Bolagsverket med organisationsnummer 556902-7344 samt hos Finansinspektionen med institutnummer 44057.

    Den berörda tillsynsmyndigheten

    Luma Finans AB står under tillsyn av Finansinspektionen.

    Finansinspektionen
    Box 7821
    103 97 Stockholm
    www.fi.se

    Konsumentverket utövar tillsyn över Luma Finans AB rörande villkoren för kreditgivning.

    Konsumentverket/KO
    Box 48
    651 02 Karlstad
    www.konsumentverket.se

    b)      Beträffande kreditavtalet

     

    Utnyttjande av ångerrätten

    Låntagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. Låntagaren kan utnyttja sin rätt att ångra avtalet genom att kontakta Långivaren angående detta. I det fall Låntagaren ångrar lånet inom 14 dagar ska Låntagaren snarast och senast inom 30 dagar återföra utbetalade medel. Låntagaren betalar upplupen ränta för det antal dagar som Låntagaren haft lånet. Ränta utgår på ångrat lån till den dag återbetalning är Långivaren tillhanda. Låntagaren skall kontakta Långivaren vid åberopande av ångerrätten.

    Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks

    Svensk lagstiftning.

    Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/ eller behörig domstol

    Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid domstol skall sådan talan väckas vid svensk domstol.

    Språkordning

    All information kommer kommuniceras på svenska.

    c)       Beträffande prövning

     

    Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol

    I händelsen av klagomål ska Låntagaren kontakta Långivaren via telefon eller e-post till Långivarens kundtjänstavdelning. Låntagaren kan även skriftligen begära att ärendet granskas av klagomålsansvarig hos Långivaren.

    Låntagaren kan även kontakta ARN:

    Allmänna reklamationsnämnden
    Box 174
    101 23 Stockholm
    Telefon: 08-508 860 00
    www.arn.se.