Allmänna villkor

1. Allmänt

Långivare:
Luma Finans AB, org. nr. 556902-7344
Adress: Hammarby Allé 93
120 63 Stockholm

Luma Finans AB har tillstånd av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm (www.fi.se) att, enligt Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, lämna krediter till konsumenter. Luma Finans AB tillämpar Konsumentverkets, Box 48, 651 02 Karlstad (www.konsumentverket.se) regelverk för konsumentfrågor.

Luma Finans AB (nedan kallad ”Lumify”) erbjuder högkostnadskredit utan säkerhet på belopp om 2 000-70 000 kr. Lånet erbjuds till privatpersoner och ska återbetalas i enlighet med punkt 2.3.

Sökanden eller låntagaren (nedan kallad ”Låntagaren”) ingår härmed ett låneavtal som består av ett individuellt låneavtal (nedan kallat ”Individuellt låneavtal”) och allmänna villkor (nedan kallade ”Allmänna villkor”), som tillsammans utgör låneavtalet i dess helhet ”Låneavtalet”.

Dessa Allmänna villkor gäller mellan Lumify och Låntagaren och träder i kraft så snart Låntagaren godkänner dem. Genom godkännandet intygar Låntagaren att denne har läst och accepterat Låneavtalet.

När Låntagaren återbetalat det utestående beloppet avslutas Låneavtalet. Lånets löptid är baserat på lånets kapitalbelopp och framgår utav det Individuella låneavtalet.

1.1. Ändring i villkoren

Lumify äger rätt att genomföra ändringar i dessa Allmänna villkor utan att i förväg ha inhämtat Låntagarens medgivande. Lumify ska i förekommande fall meddela Låntagaren om dessa ändringar minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft om ändringen är av väsentlig betydelse genom att tillhandahålla informationen via e-post, SMS eller på Låntagarens profil. Om Låntagaren inte godkänner ändringarna, har Låntagaren rätt att förtidslösa och säga upp lånet i enlighet med punkt 2.4. innan ändringarna träder i kraft. Om Låntagaren inte förtidslöser lånet anses Låntagaren ha godkänt ändringarna.

1.2. Kundprofil

En kundprofil skapas automatiskt vid ansökningstillfället och Låntagaren loggar in på denna med hjälp av det lösenord Låntagaren valt vid ansökningstillfället. Låntagarens profil finns på www.lumify.se. På profilen kan Lumify spara information om Låntagaren och Låneavtalet. Låntagaren ska välja ett lösenord som inte går att koppla till Låntagaren och får inte göra lösenordet tillgängligt för någon annan. Om Låntagaren får reda på att någon obehörig person har loggat in på Låntagarens profil, ska Låntagaren omedelbart meddela Lumify’s kundtjänst.

1.3 Ändring av kontaktuppgifter

Meddelanden och information om lånet kan skickas till Låntagaren via e-post, sms eller per post till de av Låntagaren angivna kontaktuppgifter alternativt andra kända kontaktuppgifter såsom exempelvis folkbokföringsadress. Låntagaren ansvarar för att utan dröjsmål meddela Lumify om byte eller ändring av namn, registrerad adress, telefonnummer, e-post, bankkontonummer och andra kontaktuppgifter där Låntagaren kan nås.

2. Lån

Låntagaren kan ansöka om lån elektroniskt via Lumify’s hemsida www.lumify.se eller via Låntagarens befintliga profil.

Låntagaren måste få sin ansökan godkänd för att kunna beviljas ett lån. Ansökan kan endast behandlas om Låntagaren har ett svenskt personnummer, uppger sitt personliga bankkonto i en svensk bank, är över 18 år, har en folkbokföringsadress i Sverige och inte har skyddad identitet vid tillfället för ansökan. Låntagaren måste också genomgå en sedvanlig kreditprövning. Det är enbart Lumify som beslutar om en person kan beviljas ett lån. Den som inte beviljas ett lån har rätt att få information om orsaken till detta, utom i de fall då ett sådant offentliggörande är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Lumify har rätt att begära en bestyrkt kopia av Låntagarens pass, körkort eller ID-kort i syfte att identifiera Låntagaren. Lumify förbehåller sig rätten att genomföra verifieringssamtal för att slutföra ansökan.

Låntagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till Låneavtalet, dock gäller inte detta om Lumify inte avser att ingå ett avtal med Låntagaren.

Om lånet beviljas tillkommer en uppläggningsavgift. Avgiften beror på det sökta lånebeloppet och debiteras enligt följande: 0-3 999 kr: 505 kr, 4 000-5 999 kr: 719 kr, 6 000-7 999 kr: 939 kr, 8 000-9 999 kr: 1 105 kr, 10 000-11 999 kr: 1 284 kr, 12 000-13 999 kr: 1 495 kr, 14 000-15 999 kr: 1 691 kr, 16 000-17 999 kr: 1 902 kr, 18 000-19 999 kr: 2 089 kr och 20 000-70 000 kr: 2 473 kr

En aviseringsavgift om 60 kr tillkommer vid varje avisering.

Lumify äger rätt att när som helst ändra en avgift enligt punkt 1.1., om inte annat följer av lag eller föreskrift. Lumify har rätt att ändra avgifter för lånet till Låntagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka.

2.1 Kreditbedömning

En kreditbedömning utförs av Lumify innan ett lån kan beviljas. Låntagaren godkänner vid ingåendet av avtalet att en sedvanlig kreditbedömning genomförs. Lumify inhämtar kreditupplysningar via Creditsafe, www.creditsafe.se, och/eller Bisnode (Dun & Bradstreet), www.dnb.com/sv-se/.

Lumify förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information och dokumentation om Låntagarens identitet, ekonomiska situation samt rätten att utföra ytterligare och upprepade kreditbedömningar, förutsatt att en sådan bedömning är berättigad genom lämplig rättslig grund. I samband med kreditbedömning, kan en tredjepartstjänst såsom Tink, www.tink.com, användas om Låntagaren specifikt godkänner detta.

2.2 Ränta

Låntagaren ska betala en ränta på lånet. Den nominella räntan är f.n. 43,50 % per år och beräknas på kapitalbeloppet. Räntesatsen får ändras enligt punkt 1.1. i den utsträckning som det motiveras av:

  • kreditpolitiska beslut,
  • ändrade upplåningskostnader för Lumify, eller
  • andra kostnadsförändringar som Lumify inte skäligen kunde förutse när lånet lämnades.

2.2.1 Effektiv ränta

Med effektiv ränta avses lånekostnaden angiven som en årlig ränta, dvs. räntesats per år beräknad på lånebeloppet med beaktande av delbetalningar under lånets löptid. Den effektiva räntan vid tillfället för lånets beviljande framgår av det Individuella låneavtalet.

2.3 Återbetalning

På förfallodagen ska hela det så kallade Lägst att betala-beloppet vara Lumify tillhanda. Låntagaren har alltid möjlighet att betala in hela lånet istället för att följa den upprättade betalplanen. Lägst att betala-beloppet bestäms utifrån det totala beloppet som beviljats och debiteras enligt följande: 0-3 999 kr: 515 kr, 4 000-5 999 kr: 730 kr, 6 000-7 999 kr: 950 kr, 8 000-9 999 kr: 1 155 kr, 10 000-11 999 kr: 1 370 kr, 12 000- 13 999 kr: 1 580 kr, 14 000-15 999 kr: 1 780 kr, 16 000-17 999 kr: 2 005 kr, 18 000-19 999 kr: 2 110 kr, 20 000-21 999 kr: 2 435 kr, 22 000-23 999 kr: 2 645 kr, 24 000-25 999 kr: 2 860 kr, 26 000-27 999 kr: 3 070 kr, 28 000-29 999 kr: 3 285 kr, 30 000-31 999 kr: 3 495 kr, 32 000- 33 999 kr: 3 705 kr, 34 000-35 999 kr: 3 920 kr, 36 000-37 999 kr: 4 130 kr, 38 000-39 999 kr: 4 345 kr, 40 000-41 999 kr: 4 555 kr, 42 000-43 999 kr: 4 765 kr, 44 000-45 999 kr: 4 980 kr, 46 000-47 999 kr: 5 190 kr och 48 000-70 000 kr: 5 405 kr. Utöver detta inkluderas även ränta, aviseringsavgift och amortering i Lägst att betala-beloppet. Om Låntagaren varken betalar det totala utestående beloppet eller Lägst att betala-beloppet kommer hela lånet att förfalla till omedelbar betalning.

Betalning sker via den betalmetod som anvisas på Låntagarens profil. Lumify tar emot betalning endast i svenska kronor via ombud i Sverige eller svensk bank. Lumify har rätt att avräkna påminnelseavgift, inkassokostnad, aviseringsavgift, Lägst att betala-beloppet, dröjsmålsränta, ränta sedan kapital.

Om Låntagaren gör en överbetalning i samband med de åtaganden som följer med Låneavtalet, dvs. när Låntagaren har betalat samtliga betalningar till Lumify enligt Låneavtalet, ska Lumify efter begäran från Låntagaren återbetala det överskjutande beloppet till det bankkonto varifrån beloppet betalades. Lumify äger rätt att begära in kompletterande dokumentation ifrån Låntagaren för att kunna genomföra denna återbetalning.

2.4 Förtidsinlösen och ångerrätt

Låntagaren har när som helst rätt att återbetala hela eller del av lånet i förtid. Låntagaren har skyldighet att återbetala upplupen ränta och avgifter för lånet fram till det datum då återbetalningen kommer Lumify tillhanda. Om Låntagaren vill förtidslösa sitt lån ska Låntagaren kontakta Lumify’s kundtjänst för att få information om aktuellt belopp att återbetala för att Lumify ska kunna placera betalningen korrekt. Lumify tar inte ut något ränteutjämningsbelopp.

Låntagaren har även rätt att ångra Låneavtalet inom 14 dagar efter det att Låneavtalet har ingåtts. Datumet för ingåendet av Låneavtalet anges i det Individuella Låneavtalet. Frånträdandet görs genom att Låntagaren meddelar om frånträdande till Lumify, se punkt 8 för kontaktuppgifter. Låntagaren ska omedelbart och senast inom 30 dagar efter att Låntagaren har skickat meddelandet om frånträdande av Låneavtalet återbetala det utestående beloppet och den upplupna räntan, beräknat från den dag lånet utbetalades till Låntagaren fram till det datum då återbetalning av lånet mottogs av Lumify.

2.5 Överlåtelse av lånet

Lumify har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran hos en tredje part.

Låntagaren har inte rätt att överlåta lånet, rättigheterna eller skyldigheterna i enlighet med Låneavtalet utan skriftligt samtycke från Lumify.

3. Hantering i och med dröjsmål

Om Låntagaren inte återbetalar enligt Låneavtalet, har Lumify rätt att debitera dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan debiteras med 43,50 % per år på det förfallna kapitalbeloppet fram till dess att full betalning sker. Ett år anses vara 365 dagar.

Vid utebliven betalning har Lumify rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per skickad påminnelse och inkassokostnad om 180 kr för skickat inkassokrav. Om Lumify vidtar rättsliga åtgärder tillkommer ytterligare kostnader, såsom exempelvis kostnaden för att ansöka om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten om 680 kr.

3.1 Uppsägning av lån i förtid

Lumify har rätt att säga upp lånet till betalning i förtid och att kräva återbetalning av hela lånet inklusive ränta och kostnader om:

  • Låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 % av lånfordran,
  • Låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 % av lånfordran om dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter,
  • Låntagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning,
  • Det står klart att Låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Om Lumify vill få betalt i förtid enligt denna punkt 3.1 gäller en uppsägningstid om minst 4 veckor räknat från den tidpunkt då Lumify sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Låntagaren. Om Lumify inte sänder ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev, skall uppsägningstiden räknas från den tidpunkt uppsägningen kommer Låntagaren tillhanda.

Om Lumify krävt betalning enligt stycket ovan är Låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Låntagaren med stöd av detta stycke tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte detta stycke.

4. Behandling av personuppgifter

Lumify behandlar Låntagarens personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och i enlighet med de ändamål och på det sätt som anges i Lumify’s Integritetspolicy. Låntagaren kan alltid hitta Integritetspolicyn på Lumify’s hemsida, www.lumify.se.

5. Ansvarsbegränsning

Lumify är inte ansvarigt för skada, som beror på omständighet utanför Lumify’s kontroll såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet, s.k. force majeure. Skada, som kan uppkomma i andra fall, skall inte ersättas av Lumify om Bolaget förfarit med normal aktsamhet. Lumify ansvarar inte för indirekt skada om inte skadan orsakats av Lumify’s vårdslöshet eller grova vårdslöshet.

Vid användning av rätt kommunikationsmedel, är Lumify inte ansvarigt för skador som orsakats av avbrott i posttjänster, fax, elektronisk eller annan kommunikation eller teknisk utrustning, som används inom Lumify’s verksamhet om bolaget förfarit med normal aktsamhet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, avbrott i driften av kommunikationsanordningar på grund av förseningar eller förlust av skickade e-postmeddelanden, felmeddelanden, avbrott på webbplatsen och störningar i systemet för utbyte av elektronisk information och betalning via kreditinstitutioner (inklusive internetbanktjänster).

6. Klagomål och tvister

I händelsen av klagomål ska Låntagaren kontakta Lumify’s kundtjänst via e-post eller telefon. Låntagaren kan även skriftligen begära att ärendet granskas av klagomålsansvarig på Lumify, se punkt 8 för kontaktuppgifter.

Om Låntagaren fortfarande är missnöjd kan denne vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00, www.arn.se. Rådgivning kan erhållas från den kommunala konsumentrådgivaren eller konsumenternas bank- och finansbyrå.

7. Tillämplig lag och behörig domstol

Svensk lag tillämpas på Låneavtalet och eventuell tvist avgörs i svensk domstol.

8. Lumify’s kontaktuppgifter

Luma Finans AB, Org.nr 556902–7344
Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm

Lumify är en produkt från Luma Finans AB. Luma Finans Telefon kundtjänst: 08 12 11 11 12
E-post kundtjänst: info@lumify.se
E-post inkasso: inkasso@lumify.se
E-post klagomålsansvarig: klagomal@lumify.se