Allmänna villkor

1. Allmänna villkor

Kreditgivare:
Luma Finans AB, org. nr. 556902–7344
Adress: Hammarby Allé 93
120 63 Stockholm

Luma Finans AB har tillstånd av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm (www.fi.se) att, enligt Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, lämna krediter till konsumenter. Luma Finans AB tillämpar Konsumentverkets, Box 48, 651 02 Karlstad (www.konsumentverket.se) regelverk för konsumentfrågor.

Luma Finans AB (nedan kallad ”Lumify”) erbjuder kredit utan säkerhet på belopp om 2 000–20 000 kr. Krediten erbjuds till privatpersoner och ska återbetalas i enlighet med punkt 2.3.

Sökanden eller kredittagaren (nedan kallad ”Kredittagaren”) ingår härmed ett kreditavtal som består av ett individuellt kreditavtal (nedan kallat ”Individuellt kreditavtal”) och allmänna villkor (nedan kallade ”Allmänna villkor”), som tillsammans nedan kallas ”Kreditavtal”.

Dessa Allmänna villkor gäller mellan Lumify och Kredittagaren och träder i kraft så snart Kredittagaren godkänner dem. Genom godkännandet intygar Kredittagaren att denne har läst och accepterat Kreditavtalet.

Dessa Allmänna villkor gäller även de utökade kreditbeloppen samt de krediter där Kredittagaren valt att delbetala beloppet genom att betala in Lägst att betala-beloppet, vilket betraktas som förändringar i det ursprungliga Kreditavtalet. När Kredittagaren återbetalar samtliga belopp som ska betalas, ska det Individuella Kreditavtalet avslutas och eventuella framtida krediter som ansöks om eller beviljas Kredittagaren kommer att bli föremål för de Allmänna villkor som är aktuella det datumet. Trots ovanstående kan dessa Allmänna villkor ändras i enlighet med punkten 1.1.

1.1. Ändring i villkoren

Lumify äger rätt att genomföra ändringar i dessa Allmänna villkor utan att i förväg ha inhämtat Kredittagarens medgivande. Lumify ska i förekommande fall meddela Kredittagaren om dessa ändringar minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft om ändringen är av väsentlig betydelse. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna, har Kredittagaren rätt att förtidslösa och säga upp krediten i enlighet med punkt 2.4. innan ändringarna träder i kraft. Om Kredittagaren inte förtidslöser krediten anses Kredittagaren ha godkänt ändringarna.

1.2. Kundprofil

En kundprofil skapas automatiskt vid ansökningstillfället och Kredittagaren loggar in på denna med hjälp av BankID. Kredittagarens profil finns på www.lumify.se. På profilen kan Lumify spara information om Kredittagaren och Kreditavtalet. Om Kredittagaren får reda på att någon obehörig person har loggat in på Kredittagarens profil, ska Kredittagaren omedelbart meddela Lumifys kundtjänst.

1.3 Ändring av kontaktuppgifter

Meddelanden och information om krediten kan skickas till Kredittagaren via e-post, sms eller per post till de av Kredittagaren angivna kontaktuppgifter alternativt andra kända kontaktuppgifter såsom exempelvis folkbokföringsadress. Kredittagaren ansvarar för att utan dröjsmål meddela Lumify om byte eller ändring av namn, registrerad adress, telefonnummer, e-post, bankkontonummer och andra kontaktuppgifter där Kredittagaren kan nås.

2. Kredit

Kredittagaren kan ansöka om kredit elektroniskt via Lumifys hemsida www.lumify.se eller via Kredittagarens befintliga profil.

Kredittagaren måste få sin ansökan godkänd för att kunna beviljas en kredit. Ansökan kan endast behandlas om Kredittagaren har ett svenskt personnummer, uppger sitt personliga bankkonto i en svensk bank, är över 18 år, har en folkbokföringsadress i Sverige och inte har skyddad identitet vid tillfället för ansökan. Kredittagaren måste också genomgå en sedvanlig kreditprövning. Det är enbart Lumify som beslutar om en person kan beviljas en kredit. Den som inte beviljas en kredit har rätt att få information om orsaken till detta, utom i de fall då ett sådant offentliggörande är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Lumify har rätt att begära en bestyrkt kopia av Kredittagarens pass, körkort eller ID-kort i syfte att identifiera Kredittagaren. Lumify förbehåller sig rätten att genomföra verifieringssamtal för att slutföra ansökan.

Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till Kreditavtalet, dock gäller inte detta om Lumify inte avser att ingå ett avtal med Kredittagaren.

Om krediten beviljas tillkommer en uppläggningsavgift. Avgiften beror på det sökta lånebeloppet och debiteras enligt följande: 2 000-3 999 kr: 495 kr, 4 000-5 999 kr: 695 kr, 6 000-7 999 kr: 895 kr, 8 000-9 999 kr: 1 095 kr, 10 000-11 999 kr: 1 295 kr, 12 000-13 999 kr: 1 495 kr, 14 000-15 999 kr: 1 695 kr och 16 000-20 000 kr: 1 895 kr. Avgiften kapitaliseras och betalas tillsammans med resterande kapital.

För ytterligare nyttjande av kreditlimiten, vid exempelvis uttag genomförda vid annan tidpunkt än vid ansökningstillfället, tillkommer en administrativ avgift för uttag. Avgiften beror på det sökta lånebeloppet och debiteras enligt följande: 1 000 kr: 195 kr, 1 001-3 000 kr: 395 kr, 3 001-5 999 kr: 595 kr och 6 000-19 999 kr: 795 kr. Även denna avgift kapitaliseras och betalas tillsammans med resterande kapital.

En aviseringsavgift om 60 kr tillkommer vid varje avisering.

2.1 Kreditbedömning

En kreditbedömning utförs alltid av Lumify innan en kredit kan beviljas. Kredittagaren godkänner vid ingåendet av avtalet att en sedvanlig kreditbedömning genomförs. Lumify inhämtar kreditupplysningar via Creditsafe, www.creditsafe.se.

Lumify förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information och dokumentation om Kredittagarens identitet, ekonomiska situation samt rätten att utföra ytterligare och upprepade kreditbedömningar, förutsatt att en sådan bedömning är berättigad genom lämplig rättslig grund. I samband med kreditbedömning, kan en tredjepartstjänst såsom Tink, www.tink.com, användas om Kredittagaren specifikt godkänner detta.

2.2 Ränta

Kredittagaren ska betala en ränta på krediten. Den nominella räntan är 39,5 % per år och beräknas på kapitalbeloppet.

2.3 Återbetalning

Kredittagaren kan välja att antingen betala hela det utestående beloppet eller skjuta fram förfallodagen med en månad vid första förfallotidpunkten. Om Kredittagaren väljer att skjuta fram förfallodagen kan Kredittagaren vid nästa förfallodag välja att antingen betala hela det utestående beloppet alternativt betala Lägst att betala-beloppet. Betalning sker till det bankgiro som Lumify anvisat med angivande av OCR-nummer. Lumify tar emot betalning endast i svenska kronor via ombud i Sverige eller svensk bank. Kredittagaren har möjlighet att skjuta fram förfallodatumet med en månad vid ett (1) tillfälle per kredit. Kostnaden för att skjuta fram förfallodatumet bestäms utifrån ursprungsbeloppet som beviljats och debiteras enligt följande: 2 000-3 999 kr: 495 kr, 4 000-5 999 kr: 695 kr, 6 000-7 999 kr: 895 kr, 8 000-9 999 kr: 1 095 kr, 10 000-11 999 kr: 1 295 kr, 12 000-13 999 kr: 1 495 kr, 14 000-15 999 kr: 1 695 kr och 16 000-20 000 kr: 1 895 kr.

Om Kredittagaren gör en överbetalning i samband med de åtaganden som följer med Kreditavtalet, dvs. när Kredittagaren har betalat samtliga betalningar till Lumify enligt Kreditavtalet, ska Lumify efter begäran från Kredittagaren återbetala det överskjutande beloppet till det bankkonto varifrån beloppet betalades. Lumify äger rätt att begära in kompletterande dokumentation ifrån Kredittagaren för att kunna genomföra denna återbetalning.

2.4 Förtidsinlösen och ångerrätt

Kredittagaren har när som helst rätt att återbetala hela eller del av krediten i förtid. Kredittagaren har skyldighet att återbetala upplupen ränta och avgifter för krediten fram till det datum då återbetalningen kommer Lumify tillhanda. Om Kredittagaren vill förtidslösa sin kredit ska Kredittagaren kontakta Lumifys kundtjänst för att få information om aktuellt belopp att återbetala för att Lumify ska kunna placera betalningen korrekt. Lumify tar inte ut något ränteutjämningsbelopp.

Kredittagaren har även rätt att ångra Kreditavtalet inom 14 dagar efter det att Kreditavtalet har ingåtts. Datumet för ingåendet av Kreditavtalet anges i det Individuella Kreditavtalet. Frånträdandet görs genom att Kredittagaren skickar ett skriftligt meddelande per post eller e-post om frånträdande till Lumify, se punkt 8 för kontaktuppgifter. Kredittagaren ska omedelbart och senast inom 30 dagar efter att Kredittagaren har skickat meddelandet om frånträdande av Kreditavtalet återbetala det utestående beloppet och den upplupna räntan, beräknat från den dag krediten utbetalades till Kredittagaren fram till det datum då återbetalning av krediten mottogs av Lumify.

2.5 Överlåtelse av krediten

Lumify har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran hos en tredje part.

Kredittagaren har inte rätt att överlåta krediten, rättigheterna eller skyldigheterna i enlighet med Kreditavtalet utan skriftligt samtycke från Lumify.

3. Hantering i och med dröjsmål

Om Kredittagaren inte återbetalar enligt det aktuella Kreditavtalet, har Lumify rätt att debitera dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan debiteras med 39,5 % per år på det gällande förfallna Lägst att betala-beloppet, så länge krediten inte har sagts upp i förtid av Lumify. Om krediten sagts upp i förtid av Lumify, se punkt 3.1, debiteras dröjsmålsränta med 39,5 % per år på hela det förfallna kapitalbeloppet. Ett år anses vara 365 dagar.

Vid en utebliven betalning har Lumify, eller dess ombud, rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per skickad påminnelse och en inkassokostnad om 180 kr för skickat inkassokrav. Om Lumify vidtar rättsliga åtgärder tillkommer ytterligare kostnader, såsom exempelvis kostnaden för att ansöka om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten om 680 kr.

3.1 Uppsägning av kredit i förtid

Lumify har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid och att kräva återbetalning av hela krediten inklusive ränta och kostnader om:

  • Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 % av kreditfordran,
  • Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 % av kreditfordran om dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter,
  • Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning.
  • Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Om Lumify vill få betalt i förtid enligt denna punkt 3.1 gäller en uppsägningstid om minst 4 veckor räknat från den tidpunkt då Lumify sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kredittagaren. Om Lumify inte sänder ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev, skall uppsägningstiden räknas från den tidpunkt uppsägningen kommer Kredittagaren tillhanda, se punkt 1.1.

Om Lumify krävt betalning enligt stycket ovan är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Kredittagaren med stöd av detta stycke tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte detta stycke.

4. Behandling av personuppgifter

Lumify behandlar Kredittagarens personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och i enlighet med de ändamål och på det sätt som anges i Lumifys Integritetspolicy. Kredittagaren kan alltid hitta Integritetspolicyn på Lumifys hemsida, www.lumify.se.

5. Ansvarsbegränsning

Lumify är inte ansvarigt för skada, som beror på omständighet utanför Lumify’s kontroll såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet, s.k. force majeure. Skada, som kan uppkomma i andra fall, skall inte ersättas av Lumify om Bolaget förfarit med normal aktsamhet. Lumify ansvarar inte för indirekt skada om inte skadan orsakats av Lumify’s vårdslöshet eller grova vårdslöshet.

Vid användning av rätt kommunikationsmedel, är Lumify inte ansvarigt för skador som orsakats av avbrott i posttjänster, fax, elektronisk eller annan kommunikation eller teknisk utrustning, som används inom Lumify’s verksamhet om bolaget förfarit med normal aktsamhet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, avbrott i driften av kommunikationsanordningar på grund av förseningar eller förlust av skickade e-postmeddelanden, felmeddelanden, avbrott på webbplatsen och störningar i systemet för utbyte av elektronisk information och betalning via kreditinstitutioner (inklusive internetbanktjänster).

6. Klagomål och tvister

I händelsen av klagomål ska Kredittagaren kontakta Lumifys kundtjänst via e-post eller telefon. Kredittagaren kan även skriftligen begära att ärendet granskas av klagomålsansvarig på Lumify, se punkt 8 för kontaktuppgifter.

Om Kredittagaren fortfarande är missnöjd kan denne vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00, www.arn.se. Rådgivning kan erhållas från den kommunala konsumentrådgivaren eller konsumenternas bank- och finansbyrå.

7. Tillämplig lag och behörig domstol

Svensk lag tillämpas på Kreditavtalet och eventuell tvist avgörs i svensk domstol.

8. Lumifys kontaktuppgifter

Luma Finans AB
Org.nr 556902–7344
Hammarby Allé 93
120 63 Stockholm
Telefon kundtjänst: 020-11 77 90
E-post kundtjänst: info@lumify.se
E-post inkasso: inkasso@lumify.se
E-post klagomålsansvarig: klagomal@lumify.se